2020 - 5 Issue

Originální článek

Transsklerálna diódová cyklofotokoagulácia v liečbe glaukómu

Celý článek

Souhrn

Úvod: Cyklodeštrukčné techniky sú alternatívou chirurgickej liečby glaukómu nedostatočne kompenzovaného medikamentóznou liečbou.

Cieľ: Hodnotenie účinnosti a bezpečnosti diódovej cyklofotokoagulácie (CPC).

Metódy: Retrospektívna štúdia 81 očí s pokročilými glaukómovými zmenami, ošetrených CPC od januára 2017 do januára 2019, v retrobulbárnej anestézii kontaktným diódovým laserom FOX (A.R.C. Laser, Germany) o vlnovej dĺžke 810 nm, transsklerálne, na oblasť ciliárnych výbežkov 1,5 mm od limbu v rozsahu 360° vynechaním č. 3 a 9 v počte 18 zásahov s intenzitou 2 W a expozíciou 2 s. Účinnosť CPC hodnotená podľa zníženia vnútroočného tlaku (VOT) 1, 6 a 12 mesiacov po CPC a bezpečnosť podľa výskytu komplikácií a výslednej najlepšie korigovanej centrálnej zrakovej ostrosti (NKCZO).

Výsledky: Do súboru bolo zaradených 21 (68 %) ženských a 10 (32 %) mužských očí so sledovacou dobou minimálne 12 mesiacov, priemerne 19,5 ± 6,1 (rozsah 12–29) mesiacov. Vek pacientov v čase operácie bol 75,9 ± 9,2 (56–93) rokov. CPC bola vykonaná u 15 očí (49 %) s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom (PGOU), 6 očí (19 %) s primárnym glaukómom so zatvoreným uhlom (PGZU) a u 10 očí (32 %) pri sekundárnom glaukóme. Všetci pacienti užívali kombináciu 4 antiglaukomatík a 10 (32 %) užívalo acetazolamid v tabletkách. VOT pred CPC bol 25,4 ± 11,0 (13–56) mm Hg. Po roku bol VOT 16,9 ± 6,1 (8–40) mm Hg. Priemerná NKCZO pred operáciou bola 0,39 ± 0,34 (0–1), 1 rok po CPC 0,36 ± 0,33 (0–1). Ku poklesu NKCZO rok po CPC došlo u 11 očí (35 %), pokles o 0,23 ± 0,14, z toho u 6 očí (19 %) v dôsledku iných pridružených očných ochorení. Z komplikácií CPC sme zaznamenali prechodnú hypotóniu (6 %) a indukovanú uveitídu (10 %).

Záver: CPC je účinná a bezpečná metóda zníženia VOT.