2022 - 1 Issue

Originální článek

95. Výročí založení československé oftalmologické společnosti

Celý článek

Souhrn

Po skončení první světové války byl nejvýznamnější událostí v historii naší země vznik Československé republiky 28. října 1918. Profesor Deyl se opakovaně vyslovoval o potřebě ustavení Československé oftalmologické společnosti. Teprve jeho nástupce, profesor O. Lešer, Deylovu myšlenku realizoval a po dohodě s přednosty bratislavské a brněnské kliniky svolal na den 3. 4. 1926 ustavující valnou hromadu Československé oftalmologické společnosti do posluchárny české oční kliniky za účasti 37 očních lékařů. Na této první schůzi Československé oftalmologické společnosti nebyli přítomni všichni českoslovenští oční lékaři; jejich počet lze odhadnout v roce 1926 asi na 55. Ihned po založení Československé oftalmologické společnosti v roce 1926 začal ve stejném roce vycházet Sborník sjezdových prací, a to každý rok až do roku 1932, celkem 7 svazků. Rozhodnutím valné hromady Československé oftalmologické společnosti konané 15. 5. 1933, bylo postaveno uveřejňování sjezdových prací na nový základ. Dosavadní forma sborníku byla opuštěna a byl založen periodický časopis Československá oftalmologie. V roce 1954 byla založena Slovenská odbočka oftalmologické sekce Československé oftalmologické společnosti, která rychle rozvíjela svoji činnost a 2x ročně pořádala velmi úspěšné a vědecky hodnotné sjezdy s bohatou účastí a diskuzí. Byl zvolen název organizace „Slovenská odbočka Oftalmologickej sekce Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně“. V roce 1969 ve smyslu zákona o federalizaci byly lékařské společnosti reorganizovány; vznikla Česká a Slovenská oftalmologická společnost. Federální výbor tvořili od té doby předsedové a sekretáři obou národních výborů, kteří se během funkčního období střídali ve vedoucích funkcích federálního výboru. Po rozdělení Československa v roce 1993 se změnil i název časopisu. Do roku 1994 vycházel pod názvem Československá oftalmologie, od roku 1995 jako Česká a slovenská oftalmologie. První číslo vyšlo v únoru roku 1995, kontinuita časopisu a číslování zůstaly zachovány.