2018 - 1 Issue

Originální článek

Použití Ex-Press® implantátu v chirurgii glaukomu - retrospektivní studie

Celý článek

Souhrn

Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit výsledky chirurgie primárního glaukomu s otevřeným úhlem (PGOÚ) za použití EX-PRESS drenážního implantátu. Hodnotili jsme pokles nitroočního tlaku, stabilizace visu, nález na perimetru Humphrey (T 30-2), Heidelberg Retina Tomograph (HRT) a možnost snížení lokální farmakoterapie.

Soubor a metodika: Retrospektivní analýza dat 40 očí s primárním glaukomem otevřeného úhlu (PGOÚ) u 28 pacientů, z toho 14 žen a 14 mužů, s průměrným věkem 69,5 let. U všech 40 očí byla operace provedena jedním chirurgem v letech 2011-2017. Indikací k implantaci EX-PRESS byl v naší studii PGOÚ s dekompenzovaným nitroočním tlakem (NOT), dekompenzovaný chronický sekundární glaukom nebo selhání předchozí antiglaukomové operace. Ve všech případech v předoperačním období byla zaznamenána progrese na perimetru T 30-2 nebo na HRT. U všech 40 očí před a po operaci byly hodnoceny tyto faktory: NOT, visus, pachymetrie, terapie antiglaukomatiky a pravidelné kontroly perimetru a HRT. Průměrná sledovací doba po operaci v našem souboru pacientů byla 3 roky a 8 měsíců. Zjištěná data v souboru byla statisticky zpracována pomocí pořadového Wilcoxova testu.

Výsledky: Průměrný NOT před operací byl 21,4 mm Hg, 6 měsíců po operaci 11,2 mm Hg, při poslední kontrole 13,2 mm Hg. Antiglaukomová terapie před operací: monoterapie u 2 očí, dvojkombinace u 25 očí, trojkombinace u 13 očí. Pooperačně bez nutnosti terapie bylo 19 očí, nutnost monoterapie u 7 očí, dvojkombinace u 13 očí a trojkombinace u 1 oka. Při poslední kontrole perimetru či HRT v pooperačním období jsme zaznamenali u 39 očí stacionární nález a pouze u 1 oka mírnou progresi. Peroperačně jsme nezaznamenali vážnější komplikace. V pooperačním období jsme zjistili u 10 očí ablaci choroidey s úpravou do 6-7 dnů. Jako vážnější komplikaci jsme identifikovali u 1 oka endoftalmitidu při celkovém komplikujícím kožním onemocnění lichen planus. V pozdním pooperačním období jsme registrovali u 5 očí uzávěr bočních otvorů v EX-PRESS implantátu fibrózní tkání, u 4 očí jsme diagnostikovali kataraktu, na 1 oku přetrvává hypotonie bulbu na úrovni 5 torr bez vlivu na visus operovaného oka.

Závěr: Z výše uvedených výsledků vyplývá, že použití EX-PRESS implantátu v chirurgii glaukomu je efektivní a bezpečnou metodou s minimálním počtem komplikací.