Pražské glaukomové dny

Ve dnech 14. a 15. 4. 2023 se v pražském hotelu Artemis uskutečnila tradiční jarní akce České glaukomové společnosti – Pražské glaukomové dny. Letošní ročník se poprvé uskutečnil jako dvoudenní akce, kdy program prvního dne byl sestaven napříč spektrem diagnostiky a konzervativní, laserové i chirurgické léčby glaukomového onemocnění. Hlavním tématem sobotního dne byly současné možnosti chirurgie glaukomu.

Deštivé páteční ráno přivítalo první blok – sekci kazuistik. Většina přednesených sdělení se týkala sekundárních glaukomů různého typu – od uveitického, přes maligní až po glaukom při iridokorneálním endotelovém syndromu. Sekundární glaukomy jsou často obtížně řešitelné, což bylo patrné i z jednotlivých prezentací. Jednotlivé přednášky se mimo jiné zabývaly možnostmi nových chirurgických technik u glaukomu – operací ab interno s implantací iStentu inject W u dospělé pacientky po předchozí neefektivní penetrující operaci. Následující kazuistika nabídla ukázku techniky operace primárního vrozeného glaukomu pomocí trabekulotomie v rozsahu 360 stupňů – tedy celého obvodu komorového úhlu. Kazuistika týkající se konzervativní léčby glaukomu upozornila na známý, ale nepříliš často popisovaný vedlejší účinek lokálního antiglaukomatika brimonidinu a to granulomatózní uveitidu. Všechny kazuistiky vyvolaly bohatou diskuzi. Věříme, že příklady z praxe a diskuze nad nimi jsou pro lékaře velmi přínosné a získané informace jsou důležité, proto bychom se k formátu kazuistik a diskuzí nad jednotlivými případy rádi vrátili i při dalších odborných akcích s glaukomovou tematikou.

Blok o normotenzním glaukomu přinesl ucelený pohled na problematiku diagnostiky a léčby tohoto typu glaukomového onemocnění. Pacientů s touto diagnózou v našich ordinacích přibývá, též s ohledem na vyšší věk nemocných a jejich polymorbiditu. Byla prezentována série zajímavých přednášek o etiopatogenezi a terapeutických možnostech této nozologické jednotky, která může činit obtíže v diagnostice i léčbě. Z bohaté diskuze byl patrný různý pohled přednášejících i diskutujících na jednotlivé léčebné možnosti. Byl zmíněn význam hystereze rohovky jako faktoru možné progrese onemocnění, hovořeno bylo též o možnostech farmakologického snížení nitroočního tlaku – srovnávána byla léčba lokálním betablokátorem s vnitřní sympatomimetickou aktivitou proti terapii prostaglandinem. Obsáhle byla diskutována i neuroprotekce, možnosti jejího využití v praxi jsou však momentálně omezené.
Zbytek glaukomových dnů v Praze se nesl na vlně aktuálních možností chirurgie glaukomu. Prezentován byl přehled aktuálně užívaných a dostupných chirurgických technik od klasické trabekulektomie přes nepenetrující výkony, různé druhy glaukomových drenážních implantátů pro chirurgii ab interno i ab externo. Přehled byl doplněn současným pohledem na cyklodestrukční výkony s důrazem na cyklofotokoagulaci, která již v praxi převážila nad klasickou cyklokryokoagulací.

V průběhu celé akce probíhal chirurgický wetlab zaměřený na zvládnutí techniky trabekulektomie a implantace implantátu Ex-PRESS na prasečích bulbech. K dispozici byla celkem tři stanoviště, na kterých se střídali účastníci wetlabu i lektoři – zkušení chirurgové glaukomu. Velmi nás těší rostoucí zájem o problematiku chirurgie glaukomu. Akce se zúčastnilo celkem 29 zájemců o praktický nácvik technik trabekulektomie.
Vzhledem k rychlému rozvoji operačních technik glaukomu je třeba též adekvátní erudice mladých kolegů se zájmem o chirurgii glaukomu. Řada z lektorů má bohaté zkušenosti s podobnou akcí s tematikou chirurgie katarakty – tradiční kataraktovou školou. Obě akce se takto mohou stát teoretickým a praktickým základem a úvodem do problematiky chirurgie předního segmentu oka.
O účast na Pražských glaukomových dnech byl obrovský zájem, dokonce z kapacitních důvodů nebylo možné vyhovět všem zájemcům na místě. Proto se organizační výbor operativně rozhodl využít zkušeností z covidových let a akce byla doplněna i o možnost shlédnout přednášky on-line nebo eventuálně i ze záznamu na webu.

Na akci byly zmíněny též aktuální změny v úhradách glaukomových operací.
Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 ke změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění. Vytvořeny byly nové kódy:

75340 FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU AB EXTERNO – NEPENETRUJÍCÍ OPERACE,
75342 FILTRAČNÍ OPERACE GLAUKOMU AB INTERNO,
75338 CYKLOFOTOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ.

Stávající kód glaukomových operací 75339 byl upraven a nově zahrnuje FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU AB EXTERNO – PENETRUJÍCÍ OPERACE. Podrobnosti je možné najít na webu www.oftalmologie.comwww.glaukom.cz

V návaznosti na vznik nových kódů antiglaukomových opeací došlo od 1. 5. 2023 k rozšíření stávajících ZUM běžně užívaných a hrazených při operativě glaukomu (např. Ahmedova chlopeň, Esnoper, Esnoper clip, Expres, Healaflow, OIogen atd.) a k zařazení následujících glaukomových implantátů do úhradového katalogu ZP:

Kód 0143632 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ TRABEKULÁRNÍ ISTENT INJECT W; ZUM k výkonu 75342,
Kód 0143633 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ DRENÁŽNÍ PRESERFLO MICROSHUNT; ZUM k výkonu 75339,
Kód 0143634 IMPLANTÁT GLAUKOMOVÝ GELOVÝ NEVSTŘEBATELNÝ XEN 45; ZUM k výkonu 75342.

Detailní informace k úhradě implantátů jsou dostupné v dokumentu VZP: Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P, str. 49/50 
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1090.pdf

Zájem kolegů o problematiku glaukomu a o akce a aktivity České glaukomové společnosti nás velice těší a budeme se snažit v budoucnu organizovat akce tak, aby bylo možné vyhovět všem zájemcům na místě. Uvítáme též zpětnou vazbu týkající se odborných aktivit České glaukomové společnosti.

Doc. MUDr. Karolína Skorkovská, PhD.
MUDr. Marek Fichtl

Česká glaukomová společnost
Web: www.glaukom.cz
E-mail: info@glaukom.cz